Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Goirle

Voor jezelf, Voor elkaar

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit gaat over uw omgeving en u kunt het verschil maken. Gaan we links of rechts, of gaan we naar voor elkaar of ieder voor zich. Wij willen een Goirle en Riel waar we goed voor en met elkaar zorgen voor een sociale gemeente. Waar iedereen meedoet en kan blijven wonen. 

Lijsttrekker: Stijn van den Brekel

Ik ben Stijn, 28 jaar geleden in Goirle geboren. Ook heb ik journalistiek gestudeerd. Vanwege de ziekte van Duchenne zit ik in een rolstoel. Dat houdt mij niet tegen om op te komen voor Goirle en Riel. Ik wil ook een Goirle en Riel een gemeente is waar er kansen voor iedereen zijn en waar iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Zonder financiële, sociale en fysieke drempels.

1. Stijn van den Brekel

Meer informatie

2. Deborah Eikelenboom

Meer informatie

3. Eric Hoop

Meer informatie

4. Geert Wassing

Meer informatie

5. Jan van den Brekel

Meer informatie

6. Marc de Rooij

Meer informatie

7. Agnes Vugts

8. Ans Brouwers

9. Johanneke van Amelsfoort

10. Miek Koeleman - van Ostaden

11. Hanneke van Hest

12. Willem van Ostaden

13. Gerard Koeleman

Goede zorg voor elkaar

Bouwen voor iedereen door meer betaalbare koop- en huurwoningen

Armoedebestrijding verbreden en versterken voor kinderen en volwassenen

Een groener en leefbaarder Goirle en Riel

Meer zeggenschap van mensen over hun omgeving

Een WMO-eigen bijdrage vrije gemeente

Geen twee richting Tilburgseweg met versmalling straat

Een autovrij Klloosterplein

Schoolzwemmen invoeren

Een referendum in Goirle en Riel om beleid bij te sturen

Compensatie voor het eigen risico

Inhoudsopgave:

Ons Programma

Voorwoord
verkiezingsprogramma

SP-Goirle is sinds 2005 een zelfstandige afdeling. We zijn een actieve partij en we gaan daarom regelmatig de straat op om met mensen in gesprek te gaan of we bellen huis aan huis aan om te horen wat onze inwoners belangrijk vinden. Politiek is een samenspel waarbij burgers inbreng moeten hebben. In 2010 deed de SP mee met de gemeenteraadsverkiezingen en kwamen we met 2 zetels in de gemeenteraad. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 haalden we net niet genoeg stemmen voor 4 zetels, maar waren we blij met de winst en onze 3 zetels. De stijgende lijn van de afgelopen jaren willen we doorzetten. De SP wil graag mee besturen in een college dat staat voor solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid.

Korte terugblik

We zien dat armoede toeneemt in onze samenleving. Goirle en Riel vormen daar geen uitzondering op, maar de stille armoede in onze gemeente werd lange tijd ontkend door de lokale politiek. Door inbreng van de SP erkent men nu wel het belang van armoedebestrijding. Armoede en eenzaamheid gaan vaak hand in hand. De gemeente Goirle kent een breed pleisterpakket om armoede onder kinderen tot 18 jaar te verzachten, maar de SP vindt dat we ook naar de sociale omgeving van het kind moeten kijken en ook ouders moeten helpen om uit de armoede te komen. Mede door onze inzet zijn minimavoorzieningen toegankelijk geworden voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Voorheen waren die voorzieningen uitsluitend voor inkomens tot 100% van de bijstandsnorm. Dankzij een motie van de SP kwam er een afhaalpunt van de voedselbank in Goirle. Voedselbanken zouden in een rijk land als Nederland niet nodig moeten zijn, maar helaas wel.

De SP liet haar stem horen toen de jeugdzorg en de AWBZ gedecentraliseerd werden en dat gepaard ging met forse bezuinigingen vanuit het Rijk Zowel landelijk als lokaal zette de SP zich in voor het behoud van de huishoudelijke zorg. In Goirle haalden we handtekeningen op en pleitten we in de gemeenteraad voor het behoud van goede huishoudelijke hulp. In onze gemeente is de huishoudelijke zorg behouden gebleven en hebben de zorgmedewerkers ondanks het failliet van Thebe en TSN hun klanten en baan behouden. Tevens werd op aandringen van de SP de vergoeding voor huishoudelijke hulp van 12 naar 15 euro verhoogd. Mensen die geen huishoudelijke zorg krijgen, maar wel een indicatie hebben, krijgen een huishoud bon.

Daarnaast hebben we de toegankelijkheid van onze gemeente op de agenda gezet voor mensen met een beperking. De openbare ruimte, maar ook voorzieningen zoals winkels, scholen, wijkcentra of het Cultureel Centrum dienen goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Vorig jaar is onze motie aangenomen om de fysieke en sociale toegankelijkheid jaarlijks te evalueren en te verbeteren.

Ook op het gebied van duurzaamheid heeft de SP haar stempel gedrukt. Een motie van de SP voor een ecologische wijk in de Bakertand werd raad breed aangenomen. De SP vindt dat er straks in de Bakertand ruimte moet zijn voor projecten en initiatieven om duurzame energie op te wekken. In de ecologische wijk moet naast ruimte voor traditionele woonvormen, ook ruimte komen voor alternatieve vormen van wonen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die bewust hun ecologische voetafdruk klein willen houden en kiezen voor tiny houses. De mogelijkheden daartoe worden nu onderzocht. We zien dat na jarenlang aandringen van de SP eindelijk werk wordt gemaakt van zonnepanelen op gemeente gebouwen. Ook wordt dankzij een motie van de SP gekeken of de woonwijk in de Zuidrand gebouwd kan worden met behoud van zoveel mogelijk historische panden waardoor een karakteristieke woonwijk zal ontstaan waar een stuk geschiedenis van Goirle zichtbaar zal blijven voor toekomstige generaties.

De SP heeft altijd opengestaan voor samenwerking met andere politieke partijen en heeft naast het inbrengen van eigen initiatieven, ook veel voorstellen van andere partijen gesteund. Wij toetsen voorstellen nimmer op politieke kleur maar alleen op dat wat goed is voor onze inwoners van Goirle en Riel. Met meer zetels in de raad zal onze invloed groter zijn. Daarom is een stem op de SP belangrijk.

Vertrouwen in elkaar

De groeiende kloof tussen politiek en burger vraagt niet om schaalvergroting maar om een bestuur dat dicht bij haar inwoners staat. Het lokale bestuur is bij uitstek het bestuur dat de binding met burgers kan versterken. Als de zelfstandigheid van de gemeente ter discussie staat, betrek dan onze inwoners daarbij en geef hen zeggenschap over de toekomst van onze gemeente.

We moeten onze inwoners vroeg betrekken bij plannen die hen aangaan. Doe dat wel laagdrempelig. Dat kan ook op wijkniveau door inwoners een budget te geven bij herziening van de buurt. Dan promoot je actief burgerschap en inleving in de politiek. Stimuleer ook initiatieven zoals buurttuinen, duurzame projecten en sociale activiteiten in de buurt.

Daarom wil de SP:

 1. Dat Goirle een zelfstandige gemeente blijft en dat we inwoners raadplegen indien er toch discussie is over gemeentelijke herindeling.
 2. Ruimte geven voor eigen inbreng en creativiteit in de buurt. Stel daarom buurtbudgetten beschikbaar voor herinrichting van een buurt.
 3. Inwoners vroeg betrekken bij besluiten.

Solidair met elkaar

De SP staat voor sociaal beleid. De groeiende tweedeling tussen arm en rijk en tussen gezonde en zieke mensen moet worden verkleind. Solidariteit staat voor een evenwichtige samenleving en voorkomt dat kwetsbare mensen de binding met de samenleving verliezen. We zien in begrotingen de OZB voor een huis tot een waarde van 350.000 verlaagd worden. Deze verlaging is voor de SP niet de enige belangrijke maatregel die ten goede moet komen aan de gemeenschap. Het gaat vaak om enkele euro’s dus een verlaging is verwaarloosbaar. Het geheel aan maatregelen en het effect daar van, dat telt. De rioolbelasting moet aan de huizenwaarde gekoppeld worden, om de lokale lasten eerlijker te verdelen.

Daarom wil de SP:

 1. Lasten naar draagkracht verdelen.
 2. Rioolbelasting op huizenwaarde.

Menswaardige zorg voor elkaar

Wij moeten voorkomen dat groepen mensen buiten de samenleving staan en daarom moeten er goede voorzieningen in de buurt zijn voor mensen die door ouderdom, ziekte of andere beperkingen weinig kansen hebben om mee te doen. Daarom moeten er voldoende voorzieningen zijn en blijven als steunpunten in de buurt zoals huisartsen, buurtcentra en winkels ook in Riel. De indicatie- en keukentafelgesprekken moeten uitgevoerd worden door ervaren beroepskrachten. Te vaak horen we nu dat deskundigheid ontbreekt bij het keukentafelgesprek. Bezuinigingen op de GGZ hebben ervoor gezorgd dat verwarde mensen steeds vaker voor overlast of onveilige situaties zorgen. De kennis over verwarde mensen en mensen met psychologische klachten moet vergroot worden.

Goede zorg is daarbij noodzakelijk als we mensen langer thuis willen laten wonen, ondersteund met huishoudelijke zorg en begeleiding. De SP wil af van de aanbestedingen in de zorg- en welzijnssector. In situaties waarbij aanbesteding verplicht is moet het sociaal aanbesteden zijn met minimum tarieven en goede CAO- afspraken zoals eerlijke salariëring voor personeel. Topsalarissen zijn uit den boze.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. We moeten ervoor zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken. Cliëntenondersteuning, kinderopvang en hulp bij het huishouden zijn daarbij essentieel, zo nodig ook respijtzorg. Een ondersteuner die een aanspreekpunt is voor vragen sluit beter aan bij de wensen van de mantelzorgers dan slechts het mantelzorgcompliment. Werkgevers en scholen van jonge mantelzorgers moeten indien nodig betrokken worden bij ondersteuning. Bureaucratie mag geen belemmering vormen.

Geld voor zorg moet aan zorg besteed worden. Eventuele overschotten moeten voor zorg bestemd blijven. Tachtig procent van de mensen die gebruik maken van de WMO hebben een laag inkomen. Daarom wil de SP eigen bijdrages in de WMO afschaffen. Dit is een belasting op zelfstandigheid en werpt onnodig financiële drempels op. Stapeling van zorgkosten moet voorkomen worden. De zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, zo voorkomen we dat er schrijnende situaties ontstaan. Vervoersvoorzieningen op maat en collectiefvervoer vergroten de zelfredzaamheid van ouderen, zieken en gehandicapten.

De collectieve zorgverzekering moet versterkt worden met een compensatie voor het eigen risico. Voor mensen met een laag inkomen moet het mogelijk worden om via de Bijzondere Bijstand het eigenrisico in de zorg gecompenseerd te krijgen. Lokaal hebben we de mogelijkheid om de harde bezuinigingen vanuit het Rijk te verzachten.

We zien dat eenzaamheid en dementie sterk toenemen onder ouderen. In andere leeftijdsgroepen zien we stress gerelateerde problemen en obesitas toenemen. Sport en cultuur kunnen bijdragen aan preventie. Bewegen is goed voor jong en oud.Ontmoetingen in het buurthuis doorbreken eenzaamheid en creatief bezig zijn zorgt voor ontspanning. Fysieke - of financiële drempels moeten weggenomen worden. Meedoen en kansen bieden voor iedereen dient centraal te staan.

Langer zelfstandig wonen brengt nieuwe problemen met zich mee zoals valpartijen bij ouderen. Workshops valpreventie kunnen ouderen helpen met hun mobiliteit. Een ouderenconsulent zou een goede aanvulling zijn naast de alzheimerconsulent, zodat vroegtijdig hulp of advies gegeven kan worden. Het Brooipanneke en Potpourri zijn bijvoorbeeld projecten die dat doen en die onze steun verdienen. Het gebruik van socialmedia kan buurtcontact of buurthulp stimuleren. Ouderen die deze vorm van communicatie niet of nauwelijks gebruiken kunnen we helpen er vertrouwd mee te worden. Om ouderen langer in hun eigen buurt te laten wonen moeten er in Goirle en Riel levensloopbestendige woningen gebouwd worden en moeten buurtvoorzieningen behouden blijven.

Daarom wil de SP:

 1. Dat geld voor de zorg naar de zorg gaat en niet naar de AWR, de spaarpot van de gemeente.
 2. Activiteiten bieden om gezond en zelfstandig oud te worden.
 3. Liever geen aanbestedingen maar strikte afspraken over salarissen voor medewerkers in de zorg.
 4. Keukentafelgesprekken door ervaren beroepskrachten.
 5. Zorg voor ouderen uitbreiden met een ouderenconsulent
 6. Voorzieningen voor mantelzorgers en een aanspreekpunt
 7. Dat Goirle een eigen bijdrage vrije gemeente wordt.
 8. Naast de collectieve zorgverzekering voor minima, ook compensatie voor het verplicht eigenrisico voor lage inkomens.
 9. Meer levensloopbestendige woningen bouwen om de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking te stimuleren.

Steun voor Sport & Cultuur

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde groepen mensen minder vaak sporten en bewegen, zoals kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Sporten en bewegen wordt gestimuleerd op het moment dat mensen dat in hun eigen buurt kunnen doen en het betaalbaar is. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport. Investeren in sport is investeren in gezondheid en welzijn.

De gemeente investeert in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid van accommodaties. Geef extra financiële middelen als verenigingen mensen met een beperking of ouderen begeleiden en voorzieningen voor ze treffen. De gemeente moet mensen met een beperking mogelijkheden bieden om deel te nemen aan sport en cultuur. We geven sport- en cultuur verenigingen meer zeggenschap. Wij willen meer zelfbeheer van gemeentelijke accommodaties. De financiële winst van zelfbeheer komt ten goede aan de sport en verdwijnt niet in de gemeentekas. Er moet serieus gekeken worden naar uitbreiding van de sportvelden en het opknappen van de accommodaties. Ook parkeerproblematiek rond sportvelden is een aandachtspunt.

Schoolpleinen kunnen na schooltijd opengesteld worden voor sport en spel, eventueel onder toezicht. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten te spelen. Ook moeten er voldoende bewegingstoestellen en trimbanen voor volwassenen aangelegd worden buiten. Dit is wel afhankelijk van de samenstelling van de buurt.

Cultuur is een groot goed, zowel voor de ontwikkeling van ieder mens als voor de samenleving in zijn geheel. Daarom moeten we het voor iedereen toegankelijk houden en de cultuursector koesteren. Goirle en Riel hebben een goed aanbod van cultuur en een grote verscheidenheid aan verenigingen. We moeten zuinig zijn op het sociaal kapitaal. Verenigingen en particuliere initiatieven verdienen steun om mensen te activeren en actief te houden. De SP vindt het belangrijk dat er ook een gevarieerd aanbod van accommodaties blijft. Daar waar de ene vereniging zich thuis voelt in het grote Jan van Besouw, kiest een andere vereniging liever voor klein en laagdrempelig. De Wildacker, de Leybron en de Deel zijn sfeervolle accommodaties die voor veel verenigingen een warme thuishaven zijn. Het Cultureel Centrum Jan v Besouw staat voor een groot aanbod van cultuur. Soms voor een groot publiek, soms voor een klein publiek want in Goirle geven we cultuur de ruimte.

Daarom wil de SP:

 1. Blijven investeren in sport en cultuur
 2. Sportvelden en accommodaties opknappen.
 3. Uitbreiden van sportvelden en accommodaties indien nodig.
 4. Verenigingen meer zeggenschap geven voor eigen beheer van velden en binnenruimtes.
 5. Ondersteuning voor speciale groepen zoals mensen met een beperking, ouderen, minima of statushouders.
 6. De wijkcentra behouden
 7. Investeren in buurten door ruimte te maken voor speelplaatsen voor kinderen maar ook ruimte creëren voor bewegingstoestellen en trimbanen voor volwassen en ouderen.

Meedoen en er bij horen voor iedereen

Dankzij een initiatief van de SP moet het college jaarlijks een inclusiebeleid vaststellen in het kader van het VN-verdrag. Dat betekent dat iedereen het gevoel moet kunnen hebben er bij te horen, ook mensen die tot een minderheidsgroep behoren zoals mensen met een beperking, homoseksuelen, transgenders, allochtonen, statushouders of anderen.

Toegankelijkheid is voor 10 procent van de mensen met een beperking een noodzaak, voor 40 procent is het zeer gewenst, maar voor allen verhoogt goede toegankelijkheid het comfort van het bezoeken van openbare gebouwen en de openbare ruimte. Goirle moet bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor mensen met een beperking die hier willen winkelen maar ook voor mensen die hier mogen stemmen. Dit moet in samenspraak met de doelgroep zelf gebeuren, zij kennen de knelpunten het best. Een meldpunt voor ideeën zal helpen de toegankelijkheid te verbeteren.

Discriminatie op afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging wordt niet getolereerd. Al vroeg moeten we leren samen te leven met elkaar. Scholen spelen hierin een belangrijke rol.

Daarom wil de SP:

 1. Toegankelijkheidsbeleid standaard maken bij de gemeente en lokale ondernemingen en organisaties.
 2. In gesprek blijven met mensen met een beperking. Maak een meldpunt voor knelpunten.
 3. Discriminatie bestrijden.
 4. Meer afspiegeling van de samenleving op de werkvloer, ook bij de gemeente.

Stop armoede en help mensen aan werk

We zien dat steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede neemt helaas toe en dat terwijl Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort. In onze gemeente is armoede weinig zichtbaar, toch melden ook hier steeds meer mensen zich noodgedwongen bij de gemeente voor bijstand. Armoede is een voedingsbodem voor nieuwe problemen zoals eenzaamheid, verwaarlozing, verslaving, depressie of criminaliteit. Zet als gemeente maximaal in tegen armoede met een meedoen regeling voor sport en cultuur, een gratis ID-kaart, een budget voor medische zorg aan huisdieren in situaties waarin dieren ernstig lijden door financieel onvermogen van hun eigenaar, en een bijdrage aan kinderopvangkosten. Een vergoeding voor de aanschaf van sportkleding en schoeisel moet mogelijk zijn omdat de ervaring leert dat deze bijkomende kosten de grootste belemmering vormen voor actieve deelname aan verenigingen.

Mensen komen vaak in de armoede door schulden. Vroegtijdige signalering van financiële problemen kan veel leed besparen. De gemeente heeft al contacten met nutsbedrijven om zaken vroeg te signaleren. De gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen. Ook moeten we experimenteren met initiatieven voor vrije budgetten voor professionele wijkteams. De gemeente werkt in de regio samen aan een leer/werkbedrijf dat bemiddelt tussen werkgevers en (toekomstige) werknemers en mensen doorverwijst en informeert over werk en opleidingsmogelijkheden.

De SP wil dat arbeidsgehandicapten op een goede manier aan een baan worden geholpen. Daarom neemt de gemeente minimaal 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst en creëert zij voldoende beschutte werkplekken. De sociale werkvoorziening als Diamant willen we behouden. Die kan tevens dienstdoen als leer-werkplaats en om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever. De gemeente volgt daarbij de landelijke CAO sociale werkvoorziening. Mensen met een beperking die kunnen studeren en op een reguliere plek kunnen werken, helpen we door bedrijven en scholen te helpen met aanpassingen en nazorg te geven. Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, mogen niet buiten de boot vallen.

De SP is kritisch op de verplichting van vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden. Vrijwilligerswerk onder dwang kan bovendien de kwaliteit van het vrijwilligerswerk ondermijnen. Uitkeringsgerechtigden mogen een eigen re-integratietraject indienen. Reiskosten en kinderopvang voor sollicitatiegesprekken worden vergoed voor werkloze minima. Voorkomen moet worden dat de gemeente alleen maar geld steekt in mensen die kunnen uitstromen naar betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt. Een groot deel van de mensen met een PW-uitkering is kansloos op de arbeidsmarkt. Gemeenten moeten ook hen perspectief bieden op zinvolle activiteiten.

Ervaringstrajecten of vrijwilligerswerk mogen nooit betaalde arbeid verdringen. Werk is alleen een oplossing voor armoede als werk betaald wordt volgens CAO-afspraken. Niemand mag verplicht worden om te werken onder het minimumloon.

Daarom wil de SP:

 1. Dat de gemeente ook minimaregelingen treft voor volwassenen.
 2. Dat bij bestrijding van kinderarmoede ook naar de sociale omgeving van het kind gekeken wordt.
 3. Dat bijzondere regelingen voor de minima helder en overzichtelijk gecommuniceerd worden.
 4. Een goed schuldenbeleid en jongeren volledige aflossing van schulden bieden in ruil voor werk of een studietraject.
 5. Dat de gemeente zelf minimaal 5% banen creëert voor arbeidsgehandicapten en voldoende beschutte werkplekken biedt.
 6. Zoveel mogelijk werk uitbesteden aan bedrijven met arbeidsgehandicapten.
 7. Voorzieningen treffen voor sollicitatie van mensen in de bijstand.
 8. Vrijwilligerswerk niet verplicht stellen voor bijstandsgerechtigden.
 9. Perspectief bieden aan mensen die niet kunnen werken door zinvolle activiteiten.
 10. Experimenteren met basisinkomen voor mensen in bijstand en meer ruimte bieden voor bijverdienen.

Jeugd en onderwijs

Een goede start in het leven is essentieel om kansen voor later te vergroten. Daarom is het belangrijk dat elk kind op kan groeien in een harmonieuze thuissituatie en een veilige omgeving. Onderwijs is van het grootste belang als het gaat om de toekomst van kinderen. De integratie van passend onderwijs in het basisonderwijs zet onderwijzers onder druk. Er blijken te weinig middelen en personeel te zijn. Ieder kind verdient de aandacht die het nodig heeft. Als het Rijk geen verantwoordelijkheid neemt dan moeten we lokaal naar oplossingen zoeken, meer assistentie op school of kleinere klassen.

Scholen zijn plaatsen waar problemen van het kind, ook als het gaat om problemen thuis, gesignaleerd worden. De expertise van leraren is belangrijk, zij kunnen soms de schakel naar de juiste zorg voor het kind zijn. Het gaat vaak goed maar de terugkoppeling naar het onderwijs kan beter. Er is kritiek op de huidige jeugdzorg. De gemeente heeft niet voor elk probleem de deskundigheid in huis. Door de regionale samenwerking te versterken, verbreden we het expertiseveld. Jeugdzorg moet stoppen als problemen zijn opgelost, niet als kinderen 18 jaar worden. Meer aandacht voor jongeren van 18-23 jaar.

Lessen over bijvoorbeeld inclusie, social media, zelfbeheersing, biodiversiteit en duurzaamheid moeten wij bespreken met scholen en indien nodig meefinancieren. Het geeft jeugd een open kijk op de wereld. Naast lessen kan de school het voorbeeld geven door middel van groene speelpleinen, groene daken, duurzame energieopwekking of moestuinen. Ook moeten voldoende gymlessen gegeven worden om obesitas te voorkomen. Schoolzwemmen moet ingevoerd worden.

Hangjongeren zijn van alle tijden. Bied als gemeente een alternatief aan door te zorgen voor voldoende activiteiten voor jongeren en betrek deze jongeren bij plannen. Geen plannen die jaren duren eer ze van de grond komen. Geef daarbij jongeren zelf de regie waardoor ze ook verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. Stichting jong helpt daarbij. Het gebouw van Mainframe is te groot voor het werk. Het CC Jan van Besouw is geen optie. Ze moeten over een eigen gebouw beschikken.

Hergebruik van historische panden in de Zuidrand (van Besouw & van Puijenbroek) heeft onze voorkeur.

De SP is solidair met mensen die vluchten voor oorlogsgeweld of terreur. Statushouders zijn welkom in onze gemeente. Nieuwkomers moeten snel de taal leren en actief meedoen in onze samenleving, dat bevordert de integratie .In Goirle en Riel helpen vrijwilligers statushouders met de taal en het inburgeren. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om Nederlanders en Medelanders in contact te brengen met elkaar. De meeste statushouders zijn erg dankbaar voor de veilige plek die ze binnen onze gemeente gevonden hebben en veel statushouders willen graag iets terugdoen. Statushouders moeten we de kans geven om vrijwilligerswerk te doen en dat vraagt om een openhouding van organisaties die plaats hebben voor vrijwilligers. Een meedoen regeling voor iedereen met een minimuminkomen zou eveneens participatie stimuleren.

Daarom wil de SP:

 1. Goede jeugdzorg met goede samenwerking met onderwijs
 2. Dat er een oplossing komt voor jeugd na het 18e jaar
 3. Dat er voldoende middelen en personeel moet zijn om passend onderwijs tot een succes te maken.
 4. Overleggen met scholen over lessen in inclusie, social media, zelfbeheersing, biodiversiteit en duurzaamheid in mogelijkheden of financieren.
 5. Dat ook groene schoolpleinen of moestuinen gestimuleerd worden
 6. Dat schoolzwemmen heringevoerd wordt.
 7. Voldoende activiteiten voor de jeugd
 8. Dat er een nieuw gebouw komt voor mainframe, het liefst in de Zuidrand.
 9. Ondersteunen van statushouders door een meedoe regeling en andere voorzieningen.

Gezellig centrum met groen

Goirle en Riel verdienen beiden een gezellig centrum. Er is helaas nog steeds leegstand op de Hovel. Dit komt vooral door de hoogte van de huur. Diversiteit aan winkels moet versterkt worden in de winkelcentra en de straten eromheen. We moeten investeren in kleine bedrijven, zodat als grote verdwijnen onze economie er niet onder lijdt. Kijk daarom naar de mogelijkheid van pop-ups in leegstaande panden met een kleine start, kapitaal voor creativiteit. Cameratoezicht in de centra niet toestaan vanwege de privacy van winkelend publiek. Op industrieterreinen is het bespreekbaar.

Wij kunnen ook meehelpen aan de verbetering door meer groen in het centrum en met behulp van een mobiele kiosk culturele activiteiten ontplooien op diverse pleinen in de gemeente. Gun bestaande horecaondernemers in het hele centrum, waar mogelijk, meer terrasruimte waardoor er kansen zijn voor meer sfeer en gezelligheid. Ook is er behoefte aan openbare toiletten voor bijvoorbeeld moeders met kinderen, mensen met een beperking en ouderen. De Tuin aan de Kalverstraat wordt gewaardeerd. Hij is tijdelijk maar als hij moet verdwijnen moet er compensatie voor komen in het centrum. Kijk bij ieder project eerst naar groen.

Daarom wil de SP:

 1. Meer ruimte voor terras, groen en openbare toilet in het centrum.
 2. Diversiteit aan kleine zaken in Goirle en Riel
 3. Meer creativiteit om leegte winkels aan te pakken door pop-ups.
 4. Cameratoezicht niet in centra, wel industrieterreinen.
 5. Een mobiele kiosk voor Goirle en Riel

Natuur en groen

Veel van onze inwoners zijn trots op ons mooie buitengebied dat letterlijk en figuurlijk een bindende factor is tussen Goirle en Riel. Niet voor niets profileert Goirle zich graag als groene gemeente. Onze natuurgebieden zijn een oase van rust waar je af en toe de stilte nog kunt horen. Het is goed dat een faunapassage over de Turnhoutsebaan natuurgebieden met elkaar verbindt. Versnippering van natuur moet worden teruggedrongen en ecologische verbindingen moeten versterkt worden Het toerisme moeten we ook vooral voor het centrum gaan promoten om drukte in de natuur te voorkomen. Toeristen zijn welkom met mate. De drugscriminaliteit en het storten van troep in het buitengebied moet harder worden aangepakt.

Groen draagt bij aan een prettige woonomgeving en bevordert gezondheid en welzijn. Een van de voordelen is dat groen contact met fijnstof reduceert. De SP wil een gevarieerde groenvoorziening met meer kleur en aandacht voor biodiversiteit. Wonen in het groen is aantrekkelijk. Het groene visitekaartje van Goirle moet niet alleen gedragen worden door een groen buitengebied maar ook door een groen bewoond gebied. Kijk hoe de tuinen ingericht zijn bij mensen en stimuleer biodiversiteit en kijk daar naar bij woningbouw. Zo kan Goirle zich met recht profileren als groene gemeente. Goirle heeft een actief B-team dat zich inzet voor kwaliteit in het groen en mensen bewust maakt van het belang van natuur. De SP heeft vertrouwen in de deskundigheid van het B-team en vindt dat we kansen moeten benutten door het B-team meer te betrekken bij 'groene plannen'.

Daarom wil de SP:

 1. De natuurgebieden beschermen en daar de rust bewaken.
 2. Drugscriminaliteit aanpakken omdat dit ook de rust verstoort en zorgt voor vervuiling van de natuur en moet daarom worden aangepakt
 3. Een kleurrijke groenvoorziening in de buurt en stimuleer tuinen en woningbouw met biodiversiteit.
 4. Het voor buurten makkelijker maken om buurttuinen of moestuinen te verwezenlijken.
 5. Het B-team meer betrekken bij de ontwikkeling van kwaliteit in het groen.

Een duurzame toekomst voor elkaar

Goirle moet als groene gemeente verantwoordelijkheid nemen voor generaties die na ons komen. We zetten in op een duurzaam energiebeleid en waar mogelijk duurzame energiebronnen zoals zonne-energie. Het beleid mag ambitieuzer. Het streven is nu om in 2030 40 procent minder CO2 in Goirle en in 2050 80 procent. Wij willen streven naar hogere percentages. Wij gaan voor 50 procent minder CO2 in 2030 en in 2050 naar de 100 procent. Wij willen hier werk van maken in de raad en als het kan in het college.

De gemeente stimuleert burgerinitiatieven voor het bouwen van gezamenlijke groene energieopwekking.

Zonneweides die dus verplaatsbaar zijn mogen op plekken die braak liggen. Daar willen we plannen voor ontwikkelen. Ook in het buitengebied maar met aandacht voor de biodiversiteit. Windmolens mogen enkel langs de A58 met aandacht voor de natuur en buurtbewoners. De gemeente moet het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld met groene daken op gemeentegebouwen en zonnepanelen.

We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en technieken die meer rendement voor het milieu opleveren. We moeten ook naar de gevolgen van klimaatverandering kijken door klimaatadaptie toe te passen. Zorg voor voldoende groen in buurt, tuinen op daken van openbare gebouwen om het regenwater te reguleren waardoor het riool niet kan overlopen. Stimuleer mensen om tuinen groen te maken en niet te betegelen.

Duurzaamheid is niet alleen groen maar ook eerlijke handel. Goirle moet staan voor fair trade. Als fair trade gemeente weren we bedrijven die zich hier of elders schuldig maken aan uitbuiting en gebruiken we bij voorkeur producten die voor een eerlijke prijs en onder menswaardige omstandigheden zijn gemaakt.

We voeren een milieuvriendelijk afvalbeleid. We moeten kijken of er bij flats containers kunnen komen.

Daarom wil de SP:

 1. Streven naar 50 procent minder CO2 in 2030 en 100 procent minder in 2050.
 2. Vervuilende bedrijven buiten de deur houden.
 3. Duurzaamheid bij koopwoningen stimuleren door belastingvoordelen en projecten voor duurzame energieopwekking te stimuleren.
 4. Zonneweides en windmolens mogen, rekening houdend met buurt en biodiversiteit.
 5. Stimuleren van groen in tuin en geen tegels voor doorlopen van het regenwater.
 6. Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door gemeentegebouwen klimaatneutraal te bouwen en gebruik te maken van groene daken.
 7. Fair trade producten stimuleren.

Divers bouwen voor elkaar

Er is grote behoefte in Goirle aan sociale en gewone huurwoningen. Vele inwoners wachten daarop, vooral door de vergrijzing en verdunning van de huishoudens. Wij spannen ons in om de huurprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. Dat doen we door bij nieuwbouw afspraken te maken over de hoogte van de huren. Huurders krijgen meer zeggenschap over hun woning. Huurders maken samen met de gemeente en de woningcorporatie afspraken over de kwaliteit van woningen en over huurverhogingen.

Wij moeten investeren in betaalbare starters-woningen om Goirle en Riel niet te ontgroenen. Door starters kans te geven om in Goirle of Riel te blijven wonen. Ook voor ouderen die kleiner en gelijkvloers willen wonen moeten er goedkope woningen worden gebouwd. Dat er meer doorstroming is in de woningmarkt. Met genoeg voorzieningen in de buurt. We moeten in de nieuwe omgevingsvisie het sociale aspect vaststellen bij de inrichting van buurten. We bieden mogelijkheden voor kleine projecten voor mensen die samen een woongroep willen vormen, bijvoorbeeld ouderen die samen voor elkaar willen zorgen. De diversiteit aan woningen in buurten voor jong, oud, duur en goedkoop versterkt het buurtgevoel.

Duurzaam bouwen moet ook prioriteit hebben in woningbouw zonder aansluiting op gas, ook bij bestaande woningen in de huursector, zonder de huur te verhogen. Maak daarom afspraken met woningbouwverenigingen. In de Bakertand wordt aandacht besteed aan alternatieve woningen zoals “Tiny Houses”, door eigen ideeën te stimuleren maar ook naar andere duurzame en groene huizen te kijken. Dit soort projecten willen we ook elders stimuleren zoals in de Zuidrand.

We bouwen met respect voor de omgeving door bomen of historische panden in te passen in nieuwe plannen. Woningbouw bij de industrieterreinen van Puijenbroek en Besouw geven daar kansen voor, betrek daar stichting Steengoed en anderen bij. Ook het behoud van monumenten is nodig en help daarom eigenaren met het energiezuinig van monumenten maken.

Bij bouwprojecten willen we zo veel als mogelijk kleine lokale ondernemers betrekken van ZZP’ers tot aannemersbedrijven.

Daarom wil de SP:

 1. Meer huurwoningen en zeggenschap huurders.
 2. Streven naar diverse buurten met 25% huurwoningen, 25% betaalbare koopwoningen bij nieuwbouwprojecten.
 3. Ruimte geven aan ecologische woningen.
 4. Historische gebouwen zoveel mogelijk behouden bij bouwprojecten.
 5. Bouw projecten bij voorkeur met lokale ondernemers.

Veilig verkeer voor elkaar

Wij gaan wandelen en fietsen in en rond de dorpen aangenamer, sneller en veiliger maken, door het ontwikkelen van doorgaande verkeersluwe routes, met zo weinig mogelijk hinder van kruisend autoverkeer. Zo wordt bevorderd dat mensen zich te voet of met de fiets naar werk, school, winkelcentrum of sporthal kunnen verplaatsen. Daarom zijn wij ook kritisch op de tweerichting op de Tilburgse weg. Wij twijfelen ernstig aan de veiligheid voor fietsers. Tweerichting kan maar met een bredere weg en tegen lagere kosten. Een autovrij Kloosterplein moet er zeker ook komen als er goede ontsluitingen zijn. De overgangen naar scholen moeten veilig zijn. Leg een weg aan van de Bakertand naar de Boschkens dan is het minder druk bij de Brede school en veiliger dus. In Riel wordt de hoofdroute eindelijk aangepakt om geluidshinder aan te pakken. De blauwe zone kan ook vergroot worden in parkeergarage met drie uur Er is namelijk weinig plek voor winkelpersoneel en bezoekers door de ambtenaren die daar parkeren. Dan kan de blauwe zone op het Oranjeplein opgeheven worden.

Daarom wil de SP:

 1. Dat veiligheid voor fietsers en voetgangers voorgaat.
 2. Goede oversteekplaatsen bij scholen.
 3. Kritisch kijken naar tweerichtingsverkeer Tilburgse weg.
 4. Een autovrij Kloosterplein.
 5. Een nieuwe weg aanleggen via de Bakertand naar de Boschkens voor een goede ontsluiting en minder drukte bij de Brede School.
 6. Uitbreiding blauwe zone in de parkeergarage met drie uur parkeren.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website